ساختار فرو ریزش ماده و انرژی بر روی سیاهچاله

اخبار فناوری

نیوتن با بیان این نظریه که گرانش نیرویی است نامرئی که بین دو جرم عمل میکند توصیفی از نیروی جاذبه داشت . از دیدگاه نیوتن همه اجسام در حال وارد آوردن نیرو به هم و بطبع کشیدن یکدیگر به سمت خود هستند , حال اگر کتاب به بدن ما نمیچسبد و یا ما به دیوار نمی چسبیم به خاطر جاذبه ضعیفی است که در بین ما وجود دارد , ولی کره زمین که جرم قابل توجهی دارد تمام اشیایی که بر رویش قرار دارند را بر روی خود میخ کوب کرده است به گونه ای که با این سرعتی که زمین به دور خود می چرخد اجسام به فضا پرتاب نمی شوند(سرعت زمین به دور خودش  در منطقه استوا  1700 کیلومتر بر ساعت است)

ازنگاهی دیگر اینشتین فیزیکدان معروف قرن بیستم معتقد بود جرم باعث خمیده شدن هندسه فضا- زمان می شود و این خمیده شدن عامل به وجود آمدن نیرویی به اسم جاذبه است . پارچه ای را در نظر بگیرید که چهار نفر گوشه های آن را گرفته اند و نفر پنجم گویی سنگین را در روی آن پارچه رها میکند . گوی سنگین بلافاصله به مرکز پارچه رفته و میان پارچه را دچار فرورفتگی میکند و اگر گوی های سبک و کوچک را روی پارچه رها کنیم بی معطلی به سمت مرکز خمیدگی سقوط میکنند . این توجیه اینشتین از جاذبه ای بود که به خاطر خمیدگی فضا- زمان تحت تاثیر جرم سنگین به وجود می آید

ساختار فرو ریزش

در این حالت از هندسه فضا- زمان , کوتاه ترین مسیر میان دو نقطه یک خط مستقیم نخواهد بود بلکه یک مسیر منحنی است که با نام خط ژئودزیک معروف است .حال هرچیزی که در این مسیر قرار گیرد اعم از ماده و یا انرژی مجبور است تابع این خط حرکت کند و به سمت هندسه خمیده ای که جرم سنگین فضایی به وجود آورده سقوط کند که دیگر در این موقع تفاوتی وجود ندارد آن چیزی که در حال پیروی از این مسیر منحنی است ماده است یا انرژی , جرم دارد و یا ندارد .
دیدگاه اینیشتن به سادگی فروریزش مواد بر روی یک سیاهچاله را بیان میکند