عکس نوشته آیه های آفرینش جهان در قرآن

آیه گرافی

سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به شکل دود بود

* سوره فصلت آیه 11 *