چگونگی تکوین و تدوین نظریه سی پی اچ

از نظر نیوتن نیروی گرانش صرفا تابعی از جرم و فاصله بین دو جسم و از نظر انیشتین گرانش اثر هندسی فضا و زمان بود، او این نگرش را با یکسری معادلات پیچیده و پیشرفته توسعه داد و خواص هندسی فضا را تحلیل کرد. به همین دلیل هیچکس به ماهیت گرانش توجه نکرد و همه تلاشها معطوف به تشریح خواص هندسی فضا شد. امروز حدود 50 سال پس از درگذشت او فیزیکدانها موفق شده اند نشان دهند که در درجه حرارتها و انرژیهای بسیار بالا تفاوت بین نیروی الکترومغناطیسی و نیوری ضعیف از بین میرود امکان دارد که در درجه حرارتها و انرژی ذره ای خیلی بالاتر تفاوت بین نیروی قوی و نیروی ضعیف و همچنین تفاوت بین «لپتونها» و «کواراکها» نیز از بین برود به گونه ای که فقط یک ذره اولیه و یک نیروی اولیه وجود داشته باشد. به باور صاحب این قلم پیروی از نگرش دیراک به فیزیک و عدم توجه به ساختمان فوتون و الکترون جزم گرایی است و مانع پیشرفت فیزیک و یکسان سازی نیروها خواهد شد. من نظری کاملا متفاوت دارم، به نظر من هر تلاشی برای هم ارز سازی نیروها بدون توجه به ساختمان فوتون و الکترون و هم ارزی نیرو و انرژی بی نتیجه خواهد بود.