ثابت هابلتعیین مقداردقیق ثابت هابل جهت محاسبه فاصله کهکشانها ازما ، و سن جهان از لحظه بیگ بنگ تاکنون،برای

دانشمندان بسیار مهم است.

دانشمندان مقدار ثابت هابل را بین  68 تا 72 کیلومتر بر ثانیه مگا پارسگ اعلام نموده اند.با این حساب عمر
جهان بین 13.6 تا  14.33 میلیارد سال تخمین زده می شود.

اما این مقداری است که دانشمندان به آن رسیده اند.


قرآن کریم در آیات ، سوره های  متعددی مانند آیات ( 4 ) سوره الحدیدو( 54 ) سوره اعراف عمر جهان را شش

دوره یا شش روز اعلام نموده است،که اگر هر دوره یا هر روز آن را 2.4 میلیارد سال در نطر بگیریم با این

حساب عمر دقیق جهان  14.4 میلیارد سال و مفدار دقیق ثابت هابل 67.91666 کیلومتربرثانیه مگا پارسگ

خواهد بود.

در ضمن حداوندخالق در آیات متعددی فرموده که آسمانه درشش روز و یا شش دوره و زمین را در دو روز یا دو

دوره آفریده است.از این آیات پی میبریم که نسبت عمر جهان با عمر زمین 3 به 1 می باشد. با این حساب اگر

عمر زمین 4.8 میلیاردسال باشدعمر جهان سه برابر آن یعنی 14.4 میلیارد سال خواهدبود.این محاسبات

براساس سال هجری شمسی و تعداد 24 ساعت در روز در نظر گرفته شده است.

اما اگر همین محاسبات براساس سال هجری قمری (354.35 روز) در نظرگرفته شود، آنگاه عمر زمین 4.657

میلیارد سال و عمر جهان 13.971 میلیارد سال خواهدبود.


تعیین فاصله کهکشانها (روش اول): معمولا برای تعیین فاصله کهکشانها از دو رابطه زیراستفاده میشود.

رابطه (1)برای کهکشانهایی باقرمزگرایی کمترازZ=0.8 وارابطه (2)برای کهکشانهایی باقرمزگرایی

بیشتراز Z=0.8میباشد.درضمن این دو رابطه ازدقت بالایی برخوردار نیستند.
   

توجه: رابطه (2) در یک جهان تخت برای تعیین فاصله کهکشان ها بکار می رود.در ضمن این رابطه از دقت

بالایی بر خوردار نیست.

مثال:تعیین فاصله دو کهکشان از ما با انتقال به سرخ z=o.1 و z=1 با استفاده از این دو رابطه،با این فرض که

مقدار ثابت هابل H=50 km/s.M.Pc باشد.
   
                           تعیین فاصله کهکسانها(روش دوم): اما بهترین و دقیق ترین  راه برای تعیین فاصله کهکشانها از ما ، استفاده از

قرمزگرایی آنهاست زیرا قرمزگرایی کهکشان رصد شده به ما نشان می دهد عالم در آن قرمزگرایی از مرتبه چند

کوچکتر بوده و این کهکشان در چه فاصله ای از ما قرار دارد.
 
چنانچه قرمزگرایی اولیه کهکشانی رصد شده باشد.این قرامزگرایی با افزودن یک واحد به آن، متناظر با

زمانی خواهد بود که عالم از مرتبه    کوچکتر بوده است. 

به عنوان مثال چنانچه قرمزگرایی اولیه کهکشانی 9.3 رصد شده باشد،با افزودن یک واحدبه آن (9.3+1) متناظربازمانی خواهدبودکه عالم ازمرتبه  10.3کوچکتربوده است.بنابراین میتوان از رابطه زیر فاصله این کهکشان را  از ما بدست آورد.
فاصله این کهکشان ازما بنابراین انتقال به سرخ کهکشانها که با حرف Z نمایش داده می شود تنها امکان موجودی است برای تعیین

فاصله کهکشانها از ما یا از بیگ بنگ.
 
           
 
تعیین سن عالم و کهکشانها :جنانچه قرمزگرایی کهکشان رصد شده را در رابطه ی زیر قراردهیم، می توان سن

عالم و سن کهکشان را در آن قرمزگرایی تعیین نمود.مثلا سن جهان در قرمزگرایی 9.3 چقدر بوده است .


بنابراین در قرمز گرایی Z=9.3  ، عالم در سن 435.62 سالگی اش بوده است .

با قرار دادن فاصله کهکشان رصد شده در رابطه زیر نیز می توان در آن فاصله از رصد، سن عالم وسن کهکشان

را تعیین نمود.

در معادله فوق جرم جهان  در نظر گرفته شده است زیرا با هر مقدار تغییر در این

جرم، اندازه جهان نیز دچار تغییرخواهدشد.اماچون سن جهان مشخص میباشد،به همین دلیل تغییری در آن

ایجاد نخواهد شد.

در ضمن معادله فوق را نیز می توان به صورت زیر هم نوشت.
در ضمن این رابطه به ما کمک خواهد نمود تا بتوانیم اندازه جهان و اندازه سیاه جاله پلانگ را در زمان

  ثانیه بعد از خلقت بدانیم و این دو اندازه را باهم اشتباه نگیریم.در آینده و دربخش جدیدی به

نام مهبانک،به این مطلب بیشتر خواهم پرداخت.