1- انرژی تاریک مامور خلق ماده برای جهان است .

2- تا زمانی که جهان مملو از انرژی تاریک است ماده خلق می شود و جهان منبسط شده و بزرگتر می گردد.

3- انرژی تاریک با این عمل همواره عامل ثبات در چگالی جهان است.

4- این ثبات چگالی همواره 10 اتم در هر متر مکعب از حجم فضا می باشد که به جهان اجازه می دهد پس از ناتوان شدن انرژی تاریک از خلق ماده ، انقباض خودش را آغاز کند..

5- تمام این فرآیند از یک معادله بسته حاصل میشود که من موفق به کشف آن شده ام . والله العلم