♥وقتی که کف فضا - زمان جهان مطرح می شود به این مفهوم است که جهان در لحظه تولدش دارای کوچک ترین ابعاد و کوچک ترین زمان ممکنه بوده است .

کف طول جهان نمی تواند کوچکتر از 5.4 تقسیم بر 10 به توان 55 متر باشد.

این کف از سه رابطه به دست می آید، از اولین رابطه کف زمان جهان حاصل می شود، با قرار دادن کف زمان در رابطه دوم ،چگالی جهان در کف زمانش به دست می آید.

با قرار دادن چگالی جهان در رابطه سوم ، کف طول جهان نیز حاصل می سود .

این سه رابطه برای همه اجسام صادق است.


♥نه تنها جهان بلکه هر جسمی با توجه به مقدار جرمش دارای یک کف فضا - زمان مخصوص خودش است که نمی تواند از آن کف عبور کرده و کوچک تر شود.


♥ یک جسم به محض این که بخواهد از کف فضا - زمان خودش عبور کند بر اثر یک انفجار از هم متلاشی خواهد شد، شدت این انفجار به مقدار جرم آن جسم بستگی خواهد داشت .

ادامه این موضوع از اول خرداد 96 ارائه خواهد شد.

♡ همه ای نتایج فوق از طریق سه معادله بدست می آید ، اما به علت محدویت های موبایل مقدور نشدم که از این معادلات استفاده کنم.