دمای جهان با عمرش رابطه دارد، عمر جهان در مراحل مختلف آن از طریق دمایش و با استفاده از رابطه ای که بدست آورده ام ، حاصل میشود.

♥این رابطه به این شکل است که عمر جهان در مراحل مختلف زندگی آن ؛ از حاصل ضرب ریشه دوم نسبت مکعب دمای فعلی جهان به دمای قبلی آن با عمر فعلی جهان (یعنی 14/4 میلیارد سال) بدست می آید.

مثال (1) : وقتی که دمای جهان 3000 درجه کلوین بوده طبق رابطه فوق از عمر آن 394212/5 سال گذشته بود .

مثال (2) : وقتی که دمای جهان 16 درجه کلوین بوده طبق رابطه فوق از عمر آن یک میلیارد سال گذشته بود .

مثال (3) : وقتی که دمای جهان 1600 میلیارد درجه کلوین بوده طبق رابطه فوق از عمر آن یک ثانیه گذشته بود .

مثال (4) : وقتی که دمای جهان 6/12 ضربدر 10 به توان 40 درجه کلوین بوده طبق رابطه فوق عمر آن 1/351203 تقسیم بر 10 به توان منفی 43 بوده است .

و این دمای جهان در زمان معروف به زمان پلانگ است و دمای پلانگ یعنی 10 به توان 32 درجه کلوین مربوط به سیاه چاله پلانگ است که در این مرحله از عمر جهان چنین سیاه چاله ای اصلا وجود نداشته است .