1. در ابتدا یک پدیده ایجاد شد و از این پدیده دو نیروی متضاد خلق گردید ،این دو نیرو به محض پیدایش یکدیگر را به انرژی تبدیل کردند تا فضا و زمان اولیه خلق شود که در این لحظه اندازه جها ن حدود پنج برابر اندازه یک پروتون بود.

قبل از آغاز بیگ بنگ جهان دارای زمان واندازه بسیار کوچکی بوده است .

زیرا نیرو قادر است در حجم های بسیار کوچکتری از حجم هایی که ماده می تواند اشغال کند ، فشرده گردد .

  1. زمانی که جرم یک ماده در اثر انقباض به انداز ه ای کوچک و فشرده میشود که نور هم نمی تواند از آن فرار کند، در این حالت یک سیاه چاله متولد می شود .
  2. افق رویداد این سیاه چاله مماس به سطح آن است یعنی جایی که شعاع آن معیین می شود .
  3. حال جرم سیاه چاله هرچه کوچکتر و فشرده تر شود ، افق رویداد آن فاصله بیشتری از سطحش پیدا می کند.
  4. هر چه فاصله افق رویداد از سطح سیاه چاله بیشتر می شود ، سرعت فرار از سطح آن نیز از سرعت نور فراتر می رود .
  5. سیاه چاله به انقباض و فشرده شدن خودش ادامه می دهد تا جایی که به کف طول و کف زمان خودش برسد، زمانی که به این مرز رسید یعنی به لحظه پایان عمرش رسیده است .
  6. در این لحظه سیاه چاله منفجر شده به انرژی محض تبدیل می شود و به تناسب شدت انفجارش شروع به انبساط می کند .
  7. اثرات این انفجار تا زمانی که شعاع انبساط از شعاع سیاه چاله ای آن بزرگتر نشود قابل مشاهده نخواهدبود .