1 : ازنظردانشمندان اندازه کل جهان نامعلوم است و ممکن است بی نهایت باشد. اما اندازه آن بخش از جهان که مشاهده آن از لحاظ نظری برای ما امکان پذیر است ، قطری برابر 93 میلیارد سال نوری و یا شعاعی برابر 46.5 سال نوری دارد .

2 : نسبت 3.23 برابری شعاع جهان به عمرش ، این عدد به ما نشان می دهد که میانگین سرعت انبساط برایتولید جهان مشاهده پذیر از لحاظ نظری باید 3.24 برابر سرعت نور بوده باشد ،

3 : با توجه به این که از عمر جهان 14.4 میلیاردسال سپری شده است ، فوتون هایی با انتقال به قرمز Z=1 ، به ما نشان می دهند که سرعت انبساط جهان ، زمانی که از عمرجهان 5.01 میلیارد می گذشته برابر سرعت نور بوده است .

بنابراین به طور میانگین سرعت 3.23 انبساط جهان باید قبل از زمان 5.01 میلیارد سالگی عمر آن اتفاق افتاده باشد.

4 : همچنان روند کاهشی سرعت انبساط جهان ادامه پیدا کرده تا این که در 7 میلیارد سالگی عمر جهان سزعت انبساط آن به 185250 کیلومتر در ساعت رسیده و از این زمان به بعد ، سرعت انبساط شتاب بیشتری گرفته است .

5 : ما می توانیم با استفاده از عمر و دمای فعلی جهان به راحتی سرعت ، دما و انتقال به قرمز آن را در هر لحظه بدست آوریم .به این صورت که ابتدا نسبت مربع عمر فعلی جهان به عمر قبلی آن را بدست آورید ، سپس از نتیجه حاصل ریشه سوم گرفته آن را در دمای فعلی جهان ( 2.725k ) ضرب کنید تا دمای مورد نظر بدست آید .

6 : با انجام عکس عمل فوق یعنی با استفاده از دو دمای فعلی و قبلی جهان میتوان عمر جهان را در هر لحظه بدست آورد .

توجه داشته باشید که توان دما مقدار قرمز گرابی ( Z ) در آن لحظه ی از دما را نشان می دهد .