سیاره زحل

زُحَل (کیوان) : پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی ماست و

ششمین سیارهدور از خورشید می‌باشد.