تصاویری که در زیر مشاهده می کنید آغاز جهان هستی به روایت تصویر  و یا همان پدیده انفجار بزرگ (بیگ بنگ big bang) می باشد.

دانشمندان معتقد هستند که عالم در ابتدا گوی بسیار کوچکی با چگالی فراوان بوده که با یک انفجار عظیم و در طی میلیاردها سال

جهان امروزی که می بینیم به وجود آمده است.

به ادامه مطلب مراجعه كنید