سیاره مشتریمشتری(هرمز) : این سیاره غول گازی با جرم یک هزارم خورشید است،سیاره مشتری

ولی جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیاره‌های منظومهٔ شمسی دارد. از نظر دوری از خورشید، مشتری پنجمین سیاره پس از تیر و ناهیدو زمین و مریخ است.