سیارک سرس

سرس(Ceres): نخستین سیاره کوتوله کشف‌شده و بزرگ‌ترین سیارک


سیارک سرس

درکمربند سیارکی و سامانه خورشید است که میان مریخ و مشتری قرار دارد .سرس با نام
سیارک 1108خوانده می‌شود.