کره ماهماه : تنها قمر طبیعی سیاره زمین است و با بازتاباندن نور خورشید ، شب‌های زمین را کمی
روشن می‌کند.