چهار فصل زمین


مدار انتقالی زمین بدور خورشید نسبت به استوای خورشید در اوج مداریش دارای شیبی  باحداکثر زاویه 66.5

درجه و در حضیض مداریش دارای شیبی حداقل 23.5 درجه است .

 

شیب مدار انتقالی زمین در دو جهت یکی درجهت بالا ی شمال صفحه استوایی خورشید و تا نقطه اوج حرکت

انتقالی زمین و دیگری در پایین جنوب صفحه استوایی خو رشید و تا نقطه حضیض حرکت انتقالی زمین ادامه

پیدا می کند .
فاصله زمین از خورشیددردو نقطه ی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی با هم برابر است.این فاصله

دقیق ترین میانگین فاصله بین زمین وخورشید است. در این فاصله خورشید حداکثر با ارتفاع 45 درجه به زمین 
تابش می کند .   زاویه شیب مدار انتقالی زمین نسبت به استوای خورشید در دو نقطه زیر به 45 درجه می رسد .

اولی : اعتدال بهاری (نقطه 1)                          و                  دومی :  اعتدال پاییزی (نقطه 3)

 زمانی که زمین در نقطه اعتدال بهاری (1) قرار دارد پرتوهای خورشید عمود بر آن می تابند .

در نقطه اعتدال بهاری و پاییزی طول روز وشب
در همه جای زمین مساوی و برابر ۱۲ ساعت است.

 زاویه شیب مدار انتقالی زمین نسبت به استوای خورشید در دو نقطه زیر به حداکثر یعنی 23.45 درجه می رسد.

اولی  : انقلاب تابستانی (نقطه2)                   و               دومی : انقلاب زمستانی (نقطه 4)


زمین در اولین روز تیر ماه با ورود به نقطه انقلاب تابستانی که اوج مدار انتفالی اش است ، به دور
ترین فاصله از

خورشید میرسد .  در این فاصله قطب شمال زمین بیش از هر زمان دیگر یعنی به اندازه  23.5   درجه به طرف

خورشید مایل می شود که در این حالت نور خورشید  فقط  به بعضی از  سرزمین های  نیم کره شمالی  عمود  

می تابد . این روز که طولانی ترین روز نیم کره شمالی است به آن انقلاب تابستانی می گویند .

زمین در اولین روز دی ماه با ورود به نقطه انقلاب زمستانی که حضیض مدار انتقالی اش است ، به نزدیک ترین

فاصله اش از خورشید می رسد . در این فاصله قطب شمال زمین بیش از هر زمان دیگر یعنی با اندازه 23.5

درجه از خورشید دور می شود که در این حالت نور خورشید به هیچ نقط ای از نیم کره شمالی عمود نمی تابد .

این روز کوتاه ترین روز نیم کره شمالی است که به آن انقلاب زمستانی می گویند .
اعتدال بهاری :
روز های فصل بهار از اول فروردین شروع و در آخرین روز 31 خرداد به پایان می رسد.

تعدادروزهای  سه ماهه فصل بهار
92 روز و 17.56 ساعت می باشد . به محض کذشتن استوای زمین از مقابل

خورشید در نقطه صفر اعتدال بهاری سال جدید (عید نوروز) آغاز می شود .

انقلاب تابستانی : روز های فصل تابستان  از اول تیر شروع و در آخرین روز شهریور به پایان می رسد .

تعداد روز های سه ماهه تابستان 93 روز و 15.41 ساعت می باشد .اعتدال پاییزی : روز های فصل پاییز از اول
مهر شروع و در آخرین روز آذر به پایان ما رسد .

تعداد روز های سه ماهه پاییز 89 روز  و 20.28 ساعت می باشد .انقلاب زمستانی : روز های فصل زمستان از اول دی شروع و در آخرین  روز اسفند به پایان می رسد .

تعداد روز های سه ماهه زمستان 88 روز و 23.43 ساعت می باشد .