در حال تکمیل

حرکت رقص محوری : حرکت تقدیمی زمین در اثر لنگ زدنمحورش در یک مسیر دایره ای شکل انجام می شود .

 
این مسیر
به علت تاثیرات نیروی گرانش خورشید و ماه


صاف و یک دست نیست ،بلکه منحنی این مسیر دایره ای
شکل دارای نوسان های
موجدار کوچکی است که فاصله بین


هر دو قله موج آن در مدت
یک دوره تناوب  18.60936 ساله


طی می شود .


 مسیر موجدار طی شده در این مدت
حداکثر به مقدار 9 ثانیه قوسی ایجاد می کند .درمسیر یک دور کامل حرکت تقدیمی 1386مرتبه از این نوع نوسان یاموج تولیدمیشود.در واقع حرکت محور زمین ، ترکیبی از حرکت تقدیمی  ونوسان های موج دار دراین مسیر منحی است که به


رقص محوری معروف است .
در اثر این حركت اندازه میل محور زمین در حدود یک چهارصدم (0.0025) درجه در سال یا هر 400 سال یک


درجه تغییر می‌كند.


بیشترین دامنه انحراف آن 21/9 ثانیه قوسی است. علت عمده حرکت رقص محوری، نیروی گرانش ماه است و


میزان تاثیر خورشید در این حركت فقط 2/1 ثانیه در دوره‌ی یك ساله ‌است.


در حالت كلی بایستی گفت حركت واقعی محور زمین تركیبی است از حركت تقدیمی و رقص محوری می باشد.