1. ادامه دارد
ماده تاریک


1: ذراتی با جرمی معادل 750 گیگا الکترون ولت با چگالی به سیار کم و از نسل الکترون کاندیدای خوبی برای ماده تاریک است . F.K

این ماده چون دارای چگالی بسیار کمی است به همین علت خمیدگی کمتری در مسیر عبور نور ایجاد می کند .