حرکت انتقالی زمین   

حرکت انتقالی :
حرکت گردشی  زمین بدور خورشید را حرکت انتقالی زمین می نامند . زمین این حرکت را


در یک مسیر بیضی شکل به مسافت   939949756.5  کیلومتر و در خلاف جهت عقربه های ساعت انجام می دهد .

سال نجومی : زمین  به مدت 365.25636 روز طول می کشد که در مدار حرکت انتقالی خود بدور خورشید،

دو بار در مقابل یک ستاره ثابت (ستاره قطبی) قرار گیرد، تا یک گردش کامل انجام دهد .این مدت زمان که  به

کمک یک ستاره ثابت بدست می آید را سال نجومی می نامند .
این گردش اندکی بیش از 360 درجه است .

 یک سال نجومی برابر است با 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه و 9.504 ثانیه .


ستاره قظبی
       <--------------------------------------------
 


سال شمسی (اعتدالی) : زمین در مدار حرکت انتقالی خود 365.2421987 روز طول می کشد که باکامل

نمودن یک گردش 360 درجه ای  به
نقطه ای بنام اعتدال بهاری برسد .

بنابراین زمین یک سال شمسی طول می کشد تا در مسیر حرکت انتقالی اش بدور خورشید دو باره در یک نقطه

بنام اعتدال بهاری که قبلا آنجا بوده برخودش مماس شود .

یک سال شمسی (اعتدالی) برابر است با 365 روز و  5 ساعت و 48 دقیقه و 45.96768 ثانیه