خورشید


خورشید
با وجود حداقل 200 میلیارد کهکشان درجهان حتی اگر یک ستاره مانند خورشیدی ما در

 
http://21space.info/wp-content/uploads/2013/08/Planets-Compared-to-Our-Sun1.bmp

منظومه اش،درهریک از این کهکشان ها دارای حیات باشد، در این صورت خورشید ما یک ستاره معمولی


خواهد بود نه یک ستاره خاص که در منظومه اش دارای حیات است.
 خورشید
درجمع ستاره های کهکشان راه شیری از نظرجرم یک ستاره متوسط است که درفاصله 27500 سال


نوری از مرکز هسته کهکشان قرا کرفته است که باسرعت حرکت230 کیلومتر درثانیه هر 225 میلیون سال یک


دور کامل کهکشان را طی می کند .بنابراین جرم کهکشان درفاصله خورشید باید کیلوگرم باشد

خورشید یک توپ گازی کروی شکل میباشدکه انباشته از پلاسمای داغ است.
 خورشید از اعضای ستاره های رشته اصلی بنام کوتوله زرد است که 5میلیارد سال از عمرش می گذرد .3/4 جرم خورشید را هیدروزن و الباقی را بیشترهلیوم و  مقدار بسیار کمی یعنی 1.69 در صد از جرم آن را نیز


اکسیزن ، کربن ، نئون ، آهن و سایر عناصر دیگر تشگیل می دهند که همین مقدار بسیار کم حدود 5.64 برابر


جرم زمین است.


خورشید در هر ثانیه به مقدار 600 میلیارد کیلوگرم هیدروژن را از طریق همجوشی در هسته خودش میسوزاند


و آن را به انرژی تبدیل می کند. این انرژی 2 میلیون سال طول می کشد تا از مرکز خورشید به سطح آن برسد و


به صورت نور و دما به فضای اطرافش ساطع گردد.سایر مشخصات خورشید:جرم خورشید :
    F.K 


 شعاع خورشید :
696000 کیلومتر


میانگین
چگالی خورشید:شتاب جاذبه در سطح خورشید :خروج از مرکز :
خورشید چون توپ گازی کروی شکل از پلاسمای داغ است که تقریبا بطور یک نواخت درحجم آن


منتشر شده است، به همین علت خروج از مرکزش بسیار نزدیک به صفر است .


فاصله میانگین از مرکز کهکشان :
27500 سال نوری


چگالی کهکشان در فاصله خورشید :دما در سطح خورشید :
5800 درجه کلوین


دما در هسته یا مرکز خورشید : 
15000000درجه کلوین


میانگین روز خورشیدی :
27.5 روز


سال کهکشانی خورشید :
225 میلیون سال


سرعت فرار از سطح خورشید :سرعت فرار از خورشید در فاصله زمین :  چگالی خورشید در فاصله زمین :    تعداد سیارات خورشیدی : 8خورشید دارای 8 سیاره است که به ترتیب فاصله از خورشیدبه صورت زیر میباشند .

 1- تیر (0 قمر) ، 2- ناهید (0 قمر) ، 3- زمین (1 فمر) ، 4- مریخ ( 2 قمر)  ، این چهار سیاره از سیارات درونی و

سنگی خورشیداند .


 5 - مشتری ( 63 قمر ) ، 6- زحل ( 62 قمر) ، 7- اورانوس ( 27 قمر ) ، 8- نپتون ( 13 قمر ) ، این چهار سیاره

از سیارات بیرونی و گازی خورشیداند .سیارک های خورشید :
سرس ، پلوتو ، هائومیا ، ماکی ماکی ، اریس


دنباله دارهای خورشید : هالی ، بزرگ ، آنکه ، بیلا ، تمپل ، آکیا-سکی ،

 
شوریمو-جریشمنکو ، کوهونک ، ویلد، شومیکر- لوی ، هیل-یاب .بقیه اجرام مانند :
شهاب وارها ، شهاب ها ، شهاب سنگ ها