ادامه دارد
حیات در فضاF.K : دریکی از مدارات ستاره های نزدیک به زمین ، سیاره ای وجود دارد که محل زندگی موجودات فرا زمینی یا همان موجودات فضایی است .