دمای و اندازه جهان

 F.K : چگونه می توان از ساده ترین راه در هر مقطعی از عمر جهان ، دما و اندازه آن را بدست آورد؟

برای پاسخ با این پرسش دو راه زیر پیشنهاد می شود .


راه اول :
برای این راه کافی است که به طور دل خواه سن جهان را در یک مقطع از عمرش انتخاب کرده و آن را

اگر زمانش به ثانیه نیست ، به ثانیه تبدیل نموده و در رابطه زیر قرار داده تا اندازه جهان در آن مقطع انتخابی از

عمرش بدست آید .

 توجه : در این رابطه m جرم جهان قابل مشاهده
می باشد که برابر است با    

در سطر صفحه 136 و اولین سطر صفحه 137کتاب پس از نخستین سه دقیقه، نوشته ت-پادمانابان با ترجمه

دکتر محسن شادمهر/فاضله خواجه نبی، آمده است وقتی عالم هزار برابر کوچک تر بود، هزار مرتبه داغ تر بوده

است .حال می توان اندازه جهان را از رابطه  فوق یعنی F.K  بدست آورید و پس از آن به  راحتی به دمای جهان در هر

مقطعی از عمرش دست پیدا کرد.

حال باید دید اندازه جهان در سن 380000  سالگی اش چقدر بوده است . ابتداسن جهان را به ثانیه تبدیل می

کنیم و  پس آن را در   رابطه F.K قرار می دهیم .
اندازه جهان در سن 380000 سالکی به متراندازه جهان در سن 380000 سالگی
سال نوری است . این اندازه جهان رابا اندازه فعلی


اش که  14.4 میلیارد سال نوری است مقایسه می کنیم و از این مقایسه متوجه می شویم که اندازه جهان در آن


سن  1128.2  مرتبه کوچک تر از اندازه فعلی اش بوده و به همین نسبت نیز داغ تر بوده است .


این مقدار اختلاف در اندازه همان انتقال به سرخ  (Z=1128.2) است که فوتون های آمده از آن زمان از خود

نشان می دهند .


راه دوم : سن گذشته جهان را در یک مقطع از عمرش انتخاب کرده و آن رادر رابطه زیر قرارمی دهیم تا انتقال


به قرمز( Z ) آن تعیین شود. زیرا انتقال به قرمز، همان اختلافی است که از مقایسۀ دو اندازه جهان یکی درسن


گذشته و دیگری درسن فعلی اش بدست می آید .

 
=سن فعلی جهان  14.4 میلیارد سال  یا ()

=زمان گذشته جهان به ثانیه (s)
انتقال به سرخ یا اختلاف اندازه یا دما ی جهان دردو زمان گذشت وحالدمای جهان در سن 380000 سالگی

 


اندازه جهان به سال نوری در سن 380000 سالگی
در ضمن از رابطه زیر نیز می توان دمای جهان را در سنین گذشته آن بدست آورد . () دمای فعلی جهان 2.725 درجه کلوین (K)
               () دمای قبلی جهان به درجه کلوین (K)دمای جهان در 380000 سالگی

 
برخلاف نظریه هایی که دما عالم را در ثانیه اول عمرش () تخمین زده اند ، این دما مربوط به زمانی

می شود که از عمر جهان 33 دقیقه و 24 ثانیه سپری شده بود.  دمای عالم در ثانیه اول عمرش به صورت زیر

خواهد بود .

دامه دارد