ادامه دارد
                                         زمان جرمی

زمان جرمی : هر جسم با یک مقدار جرم معین و با یک شعاع مشخصی دارای یک زمان مخصوص به خودش

است که آن را

زمان جرمی آن جسم نامیده ام. با تغییر مقدار جرم و یا اندازه شعاع جسم ، زمان جرمی آن

جسم نیز تغییر می کند.

زمان جرمی میتواند حامل اطلاعات مهمی از کوچکترین ذرات عالم گرفته تا بزرگترین اجرام کیهانی باشد و

اطلاعات مفیدی از پارامترهای مراحل مختلف انفجار بزرگ تا کنون را دراختیار ماقرار دهد که با پارامترهای

قبلی متفاوت باشد.

F.K :برای بدست آوردن زمان جرمی یک جسم میتوان یکی از روابط زیر را بطوردلخواه مورد استفاده قراردهید. 
به عنوان مثال چند نمونه از قبیل زمان جرمی زمین ، خورشید ، کهکشان راه شیری ، سیاه چاله پلانک و جهان را

در زیر خواهم آورد.

در روابط فوق()سرعت گردشی درمیدان نیروی گرانش جرم یک جسم و در فاصله ای برابر شعاع

جرم آن جسم و  () شتاب جاذبه در یک نقطه از سطح جرم آن جسم است.
مثال1:اگر شتاب جاذبه زمینو میانگین شعاع زمین

باشد،زمان جرمی آن چقدر خواهد بود.


 زمان جرمی زمینمثال2:اگر شتاب جاذبه خورشید و میانگین شعاع خورشید

باشد،زمان جرمی آن چقدر خواهد بود.


زمان جرمی خورشیدمثال3:اگر شتاب جاذبه کهکشان راه شیری () و شعاع آن 50 هزار سال نوری

یا() باشد،زمان جرمی این کهکشان چقدر است.زمان جرمی کهکشان راه شیری


مثال4:اگر شتاب جاذبه جهان () و شعاع جهان  14.4میلیارد سال نوری

یا () باشد،زمان جرمی آن چقدر خواهد بود.
 

زمان جرمی جهان در زمان کنونی


مثال5: اگر شتاب جاذبه  سیاه  چاله  پلانک () و  شعاع این سیاه چاله      

() باشد،زمان جرمی آن چقدر خواهد بود.زمان جرمی سیاه چاله پلانک


مثال6: اگر در لحظه از  آفرینش ، شتاب جاذبه جهان  ()  و  شعاع

آن () بوده باشد.در آن لحظه زمان جرمی جهان چقدر بوده است.


زمان جرمی جهان در آن لحظه

مهم:دو مثال (5 . 6 ) به ما نشان می دهد جهان نمی توانسته در زمان پلانگ ، شعاعی برابر شعاع پلانگ داشته

باشد.زیرا شعاع پلانگ فقط مربوط به سیاه چاله پلانگ بوده است که در زمان پلانگ جهان از میلیاردها میلیارد از

این سیاه چاله ها تشگیل شده بود.

بنابراین
در لحظه پلانگ شعاع جهان نمی توانسته کوچکتر از () باشد.

شما با این جمله که میگوید:وقتی که عالم هزار برابر کوچکتر بوده دمایش هزار برابر بیشتر از زمان حال بوده،

کاملا آشنا هستید. بر همین اساس می توان کفت:وقتی که عالم ازمرتبه 40 یعنی () کوچکتر بوده دمایش

نیز از همین مرتبه یعنی () بیشتر بوده است.
زمان جرمی یک جسم به دو عامل زیر بستگی دارد:

1- مقدار جرم آن جسم.

2- اندازه شعاع آن جسم.

با تغییرهر یک از این دو عامل،زمان جرمی آن جسم نیز تغییرخواهد کرد.

این دو عامل نشان می دهند که جهان با یک مقدار جرم مشخص از آغاز انفجار بزرگ تا کنون هر لحظه از آن

دارای یک زمان جرمی مخصوص به آن لحظه بوده است.بنابراین با بزرگتر شدن اندازه جهان، زمان جرمیش نیز

بزرگتر شده است.از طرفی نیز هر چه زمان جرمی یک جسم بزرگتر باشد،چگالی آن جسم کمتر خواهد بود.

ادامه دارد.