ادامه دارد

                                    جرم جهان

محاسبه جرم جهان : از  رابطه زیر می توانیم به جرم جهان دست پیدا کنیم. همچنین این رابطه دست یابی ما را


به مقدار جرم مرکزی تمام دستگاههای مانند سیاره ای،خورشیدی،گهکشانی،گروه های محلی و خوشه های

کهکشانی و ......... فراهم می کند.شعاع فاصله از مرکز جرم تا یک نقطه از دستگاه با  r  به متر،

و سرعت موجود در آن نقطه را V به متر بر ثانیه نمایش داده می شود.

G ثابت جهانی گرانش است.


 فرض می کنیم که  در یک نقطه از دستگاه منظومه خورشیدی خودمان زمین  با  سرعت 29785.89m/s

درفاصله r=149597870000 m از مرکز آن، درحال حرکت است. جرم مرکزی این دستگاه (خورشید) چقدر می باشد.


جرم خورشیدمثال دیگر این است که خورشیددر یک نقطه از دستگاه کهکشان راه شیری خودمان با سرعت 240000m/s در

فاصله 27500 سال نوری ازمرکز این دستگاه درحال حرکت است.جرم این دستگاه درفاصله خورشیدچقدر

است.جرم کهکشان در فاصله خورشیدحال اگردرنقطه ای به فاصله 50000 سال نوری ازمرکز دستگاه کهکشان راه شیری سرعت حرکت یک ستاره

320000m/s باشد،جرم کهکشان در این فاصه چقدر است.جرم کهکشان در فاصله 50000 سال نوری


اگر نقطه انفجار بزرگ (مهبانگ، بیگ بنگ) را مرکز دستگاه جهان فرض کنیم. سرعت گسترش و فاصله جهان در

زمان حال به ترتیب 299792.458Km/s و 14.4 میلیارد سال نوری باشد، جرم حهان بصورت زیر خواهد بود.


جرم جهانجرم جهان را میتوان با استفاده ازجرم خورشید،فاصله خورشید تا زمین،مدت زمان دوره تناوب زمین بدور

خورشید ، عمرو شعاع جهان از طریق رابطه زیر بدست آورد.ابتدا عمر جهان را () برابر میکنیم تا دوره

تناوب آن حاصل شود.


جرم حهان تا بخش قابل مشاهده آن یعنی تا فاصله 14.4 میلیارد سال نوری


ادامه دارد