حقه ماه : چرا اندازه تصویر ماه یا خورشیددر افق دو برابر اندازه تصویرآن در وسط آسمان

(یعنی درست دربالای سرما) است.

پاسخ این سئوال را می توان در سه عامل کرویت زمین،   

انحنای فضا ( آسمان ) اطراف زمین و انحنای کره چشم خودمان جستجو کرد.


وقتی که ما به افق نگاه می کنیم ، انحنای کروی چشم ما با انحنای کروی زمین یک زاویه

سینوسی صفردرجه می سازد و این عمل با قرار دادن این دو انحنا بر روی هم، تصویر ماه و

خورشید را دو برابر تصویر حقیقی آن می کند.اما وقتی که حرکت ماه یا خورشید از افق به

سمت بالای سرما یعنی همان وسط آسمان شروع میشود،تاثیر این دو انحنا نیز کمتر می گردد.

به همین ترتیب که ماه و خورشید بسمت وسط آسمان نزدیک می شوندسینوس زاویه دید ما

بزرکتر میشودبه همین ترتیب نیز ارتباط انحنای کرویت چشم مابا انحنای کرویت زمین کمتر

میگردد.


این ارتباط دروسط آسمان وبالای سرماکه سینوس زاویه دیدمانسبت به افق90درجه میشود،به

صفرمیرسد.در این حالت اندازه تصویرحقیقی ماه را مشاهده خواهیم کرد.

حال می توان اندازه تصویر ماه در آسمان را با استفاده از رابطه زیر و سینوس اندازه زاویه ای را

که ماه یا خورشید و افق می سازند. اندازه تصویر ماه و خورشید را در هر نقطه از آسمان بدست

آورد.
فرض می کنیم ماه در افق است و اندازه زاویه دید ما بین دو نقطه یکی ماه (A) و دیگری افق

(B) برابر است با صفر() درجه، حال سینوس این زاویه و شعاع حقیقی ماه R=1736 Km و

فاصله بین زمین و ماه r=384404.4 Km را در رابطه فوق قرار می دهیم تا انوازه تصویر ماه

در افق بدست آید.

اندازه تصویر ماه در افق

اندازه تصویر ماه در بلای سر ما
نسبت تصویر ماه در افق به تصویر آن در بالای سرما( سمت الراس)