ادامه داردعجیب تر از علم

  1. عجیب تر از علم : نتایجی که از روابط زیر بدست می آید ، از این جهت عجیب هستندکه واحدهای اندازه گیری آن با واحدهای اندازه گیری استانداردهای جهانی در مغایرت است.