سرنوشت سیاه چاله ها


سیاه چاله : سیاهچاله یك میدان گرانش بسیار قوی است كه توسط یك جرم در نقاطی از

فضا تولید میشود. سرعت فرار از چنین میدان گرانشی بیش از سرعت نور است به همین دلیل نور

نمی تواند از آن فرار کند .