دم در مرکز سیارات خورشیدی


تصویرتصویر                                                                                                                   

دمای مرکز سیارات منظومه شمسی رامی توانید از رابطه زیر بدست آورید.

 
                                                                                                                                                                                          


دما در مرکز: سیاره  ، خورشید


میانگین شتاب جاذبه در یک نقطه از سطح: سیاره  ، خورشید


سیارات هر چه از خورشید دورتر باشند کمتر تحت تاثیر نیروی میدان گرانش آن قرار می گیرند زیرا به همان

نسبت از تراکم و فشردگی جرمشان کاسته می شود.اما بعضی از سیارت کمی از این قاعده تبعیت نمی کنند.چون

ابر گازی اولیه که این نوع سیارات از آنها متولد شده اند در ابتدا از تراکم و فشردگی بیشتری نسبت به سایر

سیارات برخوردار بوده اند و کمی سریع تر از بقیه سیارات منقبض شده اند.


 مثال : دمای مرکز خورشید  15،000،000 درجه سانتیگراد ،میانگین شتاب جاذبه در سطح آن 274  متر بر

ثانیه مربع و میانگین شتاب جاذبه در سطح زمین 9.80665 متر بر ثانیه مربع است . حال می خواهیم دمای

مرکز زمین را از رابطه فوق بدست آوریم.دما در مرکز سیارات منظومه شمسی به صورت زیر می باشد:

نام                                         میانگین شتاب جاذبه           دما مرکزی

عطارد                                       3.78                      909  

زهره                                          8.8                       4925

زمین                                      9.80665                6116

مریخ                                        3.69                      866

مشتری                                      24.7                   38800

زحل                                           10.44                 6932 

اورانوس                                      8.96                   5106

نپتون                                          11                     7695

ماه                                      1.635                       224  
( با ترکیبی از گرانش زمین و خورشید)

خورشید                                  274                15،000،000